Administratorem danych jest Salony optyczne Batorska-Polska z siedzibą w Kostrzynie Rynek 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd w Poznaniu. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:877-224-14-28. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.